fovox

Utgångsvärdet för risken för återfall i våldsbrottslighet enligt FoVOx (baserat på ett svenskt urval) var 6,9 % inom 12 månader och 10,9 % inom 24 månader.

* Om en eller flera av dessa variabler är inställda på “okänt” visas ett spann av risknivåer.

Innehållet på OxRisks webbplats (inklusive riskkalkylatorerna) anses som tillförlitligt av dess upphovsmän. Informationen och anvisningarna må, eller inte, gälla specifika individer som övervägts för bedömning. Riskkalkylatorerna tillhandahåller den “bästa gissningen” av möjliga utfall givet aktuellt kunskapsunderlag, men kan inte fastställa exakta prognoser på individnivå. Kvalificerad tillämpning och poängsättning med OxRisks kalkylatorer för specifika fall och rättskipningsområden (jurisdiktioner) kräver bedömning av en utbildad läkare inom området, alternativt yrkesutövare inom straffrätt. OxRisks kalkylatorer är avsedda som ett komplement till kliniskt beslutsfattande.

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen och är enbart till för personligt bruk, eller utbildnings- och forskningsändamål. När så är lämpligt kan enstaka utskrifter av en rimlig del av webbplatsen göras tillgängligt för personlig utbildning, forskning eller egna studier. Materialet får inte vidare kopieras, fotokopieras eller på annat sätt reproduceras, eller distribueras elektroniskt. All otillåten användning eller distribution för kommersiella ändamål är uttryckligen förbjudet.