Εργαλείο Κινδύνου Βιας και Ψυχικής Ασθένειας Οξφόρδης

The baseline risk for violent offending within 12 months for OxMIV (based on a Swedish sample) was 1.4%.

*Αν μία ή περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές τεθούν ως “άγνωστο”, θα υπολογιστεί ένα εύρος επιπέδων κινδύνου.

The content of the OxRisk website (including the risk calculators) is accurate according to the opinions of the authors of the calculators. The information and directions may or may not apply to specific individuals considered for assessment. The calculators provide a ‘best guess’ of likely outcomes based on current knowledge, but cannot provide an accurate prediction for each individual. Determination of appropriate application and scoring of the OxRisk calculators to specific cases and in specific jurisdictions requires the judgement of a clinician or criminal justice professional. OxRisk calculators are intended to be an adjunct to clinical decision-making.

Materials on this website are protected by copyright law. Access to the information on this website should be for the sole purpose of personal, educational and research use only. Where appropriate a single print out of a reasonable proportion of these materials may be made for personal education, research and private study. Materials should not be further copied, photocopied or reproduced, or distributed in electronic form. Any unauthorised use or distribution for commercial purposes is expressly forbidden.